Профил на участниците

Предаванията „Властта на гражданите“ и  видеоизлъчванията/събитията КЛЮЧ Unplugged , които ще намерите на този сайт, са с акцент върху идеи за гражданска активност, в т.ч.:

 • Кампании;
 • Дейности, свързани с изграждане на общности;
 • Дейности, свързани с насърчаване на доброволчеството;
 • Дейности, свързани с равенството между половете;
 • Дейности, свързани с антидискриминация на всяка основа;
 • Дейности, свързани с утвърждаването на демократичните ценности;
 • Дейности, свързани с опазване на околната среда;
 • Други дейности, характерни за гражданските организации.
  • Подход в представянето на темите:
 • Предаванията трябва да дават яснота по отношение на начините на включване на гражданите в дейности на граждански организации;
 • Предаванията трябва да дават яснота по отношение на начините, по които гражданите могат да подпомогнат съществуващи неправителствени организации;
 • Предаванията трябва да бъдат с акцент върху личните истории на участващите гости, бенефициенти на техните дейности и постигнатите резултати
  • Профил на поканените гости:
 • Представители на граждански организации, активно включени в дейността, предмет на разработвания материал;
 • Доброволци;
 • Граждански активисти, включително и такива, които не са формална част от екип на НПО;
 • Представители на бизнеса, в случаите когато става дума за успешни CSR кампании с акцент, различен от стандартен маркетинг и насочен към подпомагане на граждански инициативи, предоставяне на финансиране на НПО/ГО и изграждане на общности
  • Основни ценности, които екипът счита за нужно да бъдат промотирани:
 • Отказ от дискриминация;
 • Отказ от реч на омразата;
 • Насърчаване на взаимопомощта и общностното чувство;
 • Подпомагане на хора в нужда – хора с увреждания, бежанци, представители на маргинални групи;
 • Живот в хармония с природата;
 • Зачитане на правата и достойнството на представителите на всички обществени групи и прослойки;
 • Отказ от разпространяването на фалшиви новини и такива, подстрекаващи към насилие, дискриминация и/или омраза